Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVOD

Vy (dále jen“ Kupující“) vytvořením Objednávky vyjadřujete souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen “Podmínky”) společnosti INSOCO, s.r.o. se sídlem v Koldinově ulici, č.p. 273, Klatovy 2, IČO 263 59 847, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 15258  vedeném u Krajského soudu v Plzni.

Podmínky společnosti INSOCO, s.r.o. (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde stránce „Podmínky ochrany osobních údajů“.

2. DEFINICE

Cena je finanční částka, kterou Kupující bude hradit za Zboží

Cena za dopravu je finanční částka, kterou Kupující bude hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení

Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu

DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu

Obchod webové rozhraní e-shopu www.pampinet.cz provozovaného Prodávajícím

Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Kupujícím

Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv

Zboží je vše, co můžete nakoupit na Obchodě

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Kupující vytvoří Objednávku v Obchodě či emailovou zprávou. Objednávka zaslaná e-mailem musí obsahovat identifikaci požadovaného zboží, požadované množství, fakturační a doručovací adresu. Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí Obchodu.

3.2. Kupní smlouva (dále jen „Smlouva“) mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká v okamžiku, kdy Prodávající odešle potvrzení Objednávky. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

3.3. Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co si Kupující a Prodávající společně schválili v rámci procesu nákupu na Obchodu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

3.4. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím Obchodu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradí Kupující za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Kupujícím nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky Kupující souhlasí s využíváním prostředků komunikace na dálku.

3.5. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na Obchodě vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

 • Informace o nakupovaném Zboží (na Obchodě označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“)
 • Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží. Tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí Obchodu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží, způsobu jeho doručení a platby
 • Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu

3.6. V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. Souhlas s Podmínkami vyjadřuje Kupující stiskem tlačítka „Objednat s povinností platby“.

3.7. Prodávající se seznámí s Objednávkou a bez zbytečného odkladu odešle potvrzení objednávky na e-mailovou adresu Kupujícího zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím. Tímto okamžikem se Objednávka stává oboustranně závaznou. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

3.8. Mohou nastat i případy, kdy Kupující nebude moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik má Prodávající k dispozici. V případě, že nastane důvod, pro který Prodávající nemůže Objednávku potvrdit, bude Kupujícího kontaktovat a může zaslat nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Kupující pozměněnou nabídku potvrdí.

3.9. Prodávající má právo zrušit již potvrzenou objednávku v následujících případech:

 • Po dohodě s Kupujícím
 • Pokud má Kupující pochybnosti o zletilosti či totožnosti Kupujícího
 • Pokud z důvodů technické chyby byla na Obchodě indikovaná vyšší skladová zásoba požadovaného Zboží
 • Pokud požadované množství přesahuje skladovou zásobu indikovanou na Obchodě
 • Pokud z důvodů technické chyby byla na Obchodě uvedena zjevně nesprávná cena zboží
 • Pokud požadované zboží již není dostupné
 • V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou

4. OSTATNÍ

4.1. Kupující má povinnost poskytnout Prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace, které Kupující poskytl v Objednávce bude Prodávající považovat za správné a pravdivé.

4.2. Na našem Obchodě také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

4.3. Obchod prodává alkoholické nápoje. Kupující nesmí být osoba mladší 18 let. Dovršení věkové hranice Kupující musí potvrdit při vstupu do Obchodu a při potvrzení Objednávky.

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1. Cena je vždy uvedena v rámci Obchodu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci Obchodu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

5.2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

5.3. Platbu Celkové ceny musí Kupující provést před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny může Kupující provést následujícími způsoby:

 • Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do sedmi dnů
 • Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány.
 • Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

5.4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na e-mailovou adresu Kupujícího.

5.5. Vlastnické právo ke Zboží na Kupujícího přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na účet Prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžiku provedení platby.

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

6.1. Je-li Zboží skladem, pak Vám bude doručeno nejpozději do 5 pracovních dní způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z možností nabídnutých při odbavení Vaší objednávky.

6.2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

6.3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. Ve výjimečných případech může doba dodání přesáhnout lhůtu stanovenou v bodě 7.1. V takovém případě Prodávající uvědomí Kupujícího o očekávané prostřednictvím e-mailu.

6.4. Po převzetí Zboží od dopravce je povinnost Kupujícího zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, nemá Kupující povinnost převzít doručené Zboží.

6.5. V případě, kdy Kupující poruší svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle článku 4 Podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti Prodávajícího Zboží doručit. Zároveň to, že Kupující Zboží nepřevezme, není odstoupení od Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím. Prodávajícímu ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy. Pokud se Prodávající rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy je odstoupení doručeno Kupujícímu. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6.6. Pokud je z důvodů vzniklých na straně Kupujícího Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je povinností Kupujícího nahradit náklady spojené s opakovaným doručením. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Prodávající zašle na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

6.7. Nebezpeční škody na Zboží na Kupujícího při jeho převzetí. V případě, kdy Kupující Zboží nepřevezme, s výjimkou případů dle čl. 4 Podmínek, na Kupujícího přechází nebezpečí škody na Zboží v okamžiku, kdy měl možnost ho převzít, ale z důvodů na straně Kupujícího k převzetí nedošlo. Od tohoto okamžiku nese Kupující veškeré důsledky spojené s případnou ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

6.8. V případě, že Zboží nebylo v Obchodě uvedeno jako skladem, pak bude Prodávající informovat o dostupnosti v případě:

 • mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Prodávající vždy sdělí Kupujícímu novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat
 • prodlení s dodáním Zboží od dodavatele, přičemž Prodávající vždy sdělí Kupujícímu novou očekávanou dobu dodání

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Prodávající zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti.

7.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 1, může Kupující takovou vadu oznámit a Zboží reklamovat zasláním e-mailu či dopisu na adresy uvedené u identifikačních údajů Prodávajícího. Pro reklamaci může Kupující využít vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chce Kupující vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůže následně bez souhlasu Prodávajícího změnit. Reklamaci vyřídí Prodávající v souladu s uplatněným právem z vadného plnění.

7.4. Má-li Zboží vadu, má Kupující následující práva na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady není-li zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.

7.5. Prodávající je oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

7.6. Dále má Kupující právo na přiměřenou slevu z Ceny nebo odstoupení od Smlouvy jestliže:

 • Prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením Smlouvy
 • je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

7.7. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

7.8. V případě, že si vadu na Zboží způsobil sám Kupující, pak mu nenáleží práva z vadného plnění.

7.9. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

7.10. Při uplatnění reklamace Prodávající vystaví písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

 • datum, kdy Kupující reklamaci uplatnili
 • co je obsahem reklamace
 • jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje
 • kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace

7.11. Není-li sjednána delší lhůta, pak Prodávající do 30 dnů od obdržení reklamace odstraní vady a poskytne informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.12. O vyřízení reklamace bude Prodávající informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je povinnen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, má Kupující povinností původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradí Prodávající.

7.13. V případě, že je Kupující podnikatel, je Kupující povinen oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co bylo možné ji zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

7.14. V případě, že je Kupující spotřebitel, pak má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

8.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

8.3. Od Smlouvy může Kupující odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresy Prodávajícího uvedené v sekci Kontakty). Pro odstoupení může Kupující využít také vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

8.4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

8.5. Lhůta k odstoupení dle čl. 2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

8.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Podmínek je Kupující povinen Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nese náklady spojené s navrácením zboží k Prodávajícímu. Kupující má naopak nárok na to, aby mu Prodávající vrátil Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který Prodávající pro dodání Zboží nabízel. V případě odstoupení z důvodu, že Prodávající poruší uzavřenou Smlouvu, hradí Prodávající i náklady spojené s navrácením zboží k Prodávajícímu, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který byl při dodání Zboží nabízen.

8.7. V případě odstoupení od Smlouvy bude Kupujícímu Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený při odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdrží Prodávající. Zboží musí být vráceno nepoškozené, čisté a s neporušenou originální etiketou.

8.8. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Podmínek Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se Kupující seznámil s povahou a vlastnostmi Zboží, tj. způsobem, jakým by se se Zbožím seznamoval v kamenné prodejně. V případě, že Prodávající ještě nevrátil Cenu, je oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku Kupujícího na vrácení Ceny.

8.9. Prodávající je oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Prodávající dodá Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 1 Podmínek. Může také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že Kupující uvedl v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že Kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

9. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

9.1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

9.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím kontaktních údajů v sekci „Kontakty“. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

9.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud právní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím obsahuje mezinárodní prvek (tedy například bude zasíláno Zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud je Kupující spotřebitel, nejsou tímto ujednáním dotčena jeho práva plynoucí z právních předpisů.

10.2. Veškerou písemnou korespondenci bude Prodávající doručovat elektronickou poštou. E-mailová adresa Prodávajícího je uvedena v sekci „Kontaktů“. Prodávající bude doručovat korespondenci na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou ve Smlouvě nebo přes kterou Kupující kontaktoval Prodávajícího.

10.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody. Prodávající je však oprávněn změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. Prodávající informuje o změně Podmínek vyvěšením aktualizovaných Podmínek na Obchodě.

10.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese Prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má Prodávající i Kupující právo od Smlouvy odstoupit.

10.5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

10.6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 11.11.2023.

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy